Regulamin Sklepu Internetowego Followersy.pl

 

Definicje

 

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania ze Sklepu Internetowego Followersy.pl. Poniżej znajdują się adresy kontaktowe, poprzez które klienci mogą skontaktować się ze Sklepem.

adres pocztowy: Paweł Rogiński, ul. Por. Łagody 7/43, 18-400 Łomża,

numer telefoniczny: +48505624464,

adres e-mail: followersy.pl@gmail.com

Postanowienia ogólne

 

1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz z oferowanych przez Sprzedawcę Produktów, jak również określa zakres praw i obowiązków Sprzedawcy i Klienta.
2. Właścicielem Sklepu oraz podmiotem sprzedającym Produkty wskazane w Regulaminie jest portal Followersy.pl. Adres pocztowy nie jest adresem siedziby. Serwis Followersy.pl nie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i nie podlega polskim przepisom prawa.
3. Z wykorzystaniem Sklepu i na zasadach wskazanych w Regulaminie Sprzedawca świadczy Produkty/Usługi marketingu internetowego.
4. Kontakt ze Sklepem możliwy jest poprzez formularz kontaktowy znajdujący się w zakładce Kontakt.
5. Warunkiem korzystania ze Sklepu oraz z usług świadczonych przez Sprzedawcę jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz wyrażenie przez Klienta zgody na warunki określone w Regulaminie.
6. Minimalne wymagania techniczne systemu komputerowego, z którego Klient chce korzystać z Serwisu:
a. Podłączenie do Internetu
b. Przeglądarka: wspierająca HTML5, CSS3 i JavaScript, z włączona obsługą Cookie, jak i za pomocą urządzeń mobilnych wyposażonych w przeglądarkę internetową.
7. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania ze Sklepu była bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych.
8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Klient. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
9. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest bez rejestracji konta w Sklepie
10. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Klienta nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych oraz nieprzestrzeganiem przez Klienta warunków Regulaminu. Dane podawane przez Klienta nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych lub praw osób trzecich.
11. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy, w tym niezgodny z Regulaminem, sposób korzystania ze Sklepu przez Klienta oraz wynikające z tego konsekwencje.
12. Klient chcąc skorzystać z Usług musi być osobą pełnoletnią (mieć ukończone 18 lat) posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub mieć co najmniej 13 lat i uzyskać zgodę od rodzica lub opiekuna prawnego.

 

Przedmiot działalności Sklepu

 

1. Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest wyłącznie sprzedaż Produktów/Usług marketingowych.
2. Sklep świadczy usługi drogą elektroniczną w postaci Formularza zamówienia, za pomocą którego Klient może zamówić Produkty Sprzedawcy.
3. Złożenie Zamówienia i jednocześnie dokonanie poprawnej płatności za złożone Zamówienie oznacza zawarcie Umowy oferowanych Usług ze Sprzedawcą.
4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji Zamówienia lub za nie wykonanie Usługi jeżeli wynika ono z winy Klienta.
5. Czas rozpoczęcia realizacji usługi wynosi do 168 godzin po otrzymaniu płatności za Zamówienie przez Sprzedawcę (bez uwzględnienia weekendów i dni wolnych od pracy). Podany czas jest czasem przybliżonym i nie może stanowić podstawy do składania przez Klienta reklamacji.
6. Kampanię reklamową uważa się za zakończoną po zrealizowaniu określonej ilości wyświetleń, ilości lajków, ilości followersów lub innych Produktów/Usług w zależności od rodzaju zamówienia.
7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowości w przypadku korzystania przez Klienta z Usług innych podmiotów.
8. Administrator oświadcza, że zapewnia ochronę danych osobowych udostępnionych przez Klientów wymaganą przez obowiązujące przepisy prawa. Wszystkie zbierane dane chronione są przy użyciu racjonalnych środków organizacyjnych i technicznych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieuprawnionym wykorzystaniem zgodnie z prowadzoną polityką prywatności.
9. Dokonanie zakupu Usługi przez Klienta jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Administrator oświadcza, że dane osobowe Klientów są przetwarzane wyłącznie w zakresie wymaganym do prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży.
10. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi.
11. Administrator oświadcza, że dane osobowe Klientów nie są udostępniane innym osobom lub podmiotom dla celów marketingowych, jeśli Klient nie wyraził na to zgody.
12. Oferowane przez Sprzedającego Produkty/Usługi pochodzą z całego świata i nie muszą zawierać się wśród nich konta z Polski. Sprzedający dba o świadczenie najwyższej jakości usług ale nie daje gwarancji, że każde konto posiadać będzie zdjęcie profilowe, bio, zdjęcia oraz obserwatorów/obserwujących.
13. Oferowane przez Sprzedającego Produkty/Usługi służą wyłącznie w celach marketingowych oraz w celu poprawienia wyglądu konta.
14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób oraz cel wykorzystania świadczonych usług przez Klienta.
15. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zawieszenie konta Klienta na portalach społecznościowych i innych platformach, usunięcie bądź jakąkolwiek szkodę na skutek oferowanych usług.
16. Sprzedawca nie gwarantuje interakcji zakupionych kont z kontem/zdjęciami Klienta.
17. Status prywatny konta Kupującego podczas trwania realizacji usługi oraz brak wyłączenia wszelkich ograniczeń w dostępie do konta przed złożeniem zamówienia przez Kupującego nie może być podstawą do reklamacji oraz zwrotów.
18. Sprzedawca nie ma możliwości zatrzymania rozpoczętych realizacji Produktów/Usług.
19. W przypadku braku informacji od Klienta o sposobie, ilości oraz odstępach czasowych dodawania/podzielenia zakupionych usług wraz z ich dodatkami, Sprzedawca samodzielnie podejmuje decyzję w powyżej opisanych kwestiach i rozpoczyna realizację zamówienia bez podejmowania kontaktu z Klientem.

 

Odpowiedzialności

 

1. Administrator oświadcza, że dochowa wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniem serwisu lub brakiem funkcjonowania platformy Followersy.pl
2. Produkty dostępne w serwisie nie są ograniczane terytorialnie, a dostępna oferta na stronie Followersy.pl jest jedynie poglądowa i administrator nie ponosi odpowiedzialności za obsługę serwera
3. Sprzedawca nie odpowiada za sposób, w jaki Klienci korzystają z udostępnianych przez serwis narzędzi marketingowych.
4. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za komentarze pozostawiane na stronie przez Klientów.
5. Zabronione jest korzystanie z serwisu do celów niezgodnych z obowiązującym prawem.
6. Zabronione jest jakiekolwiek wpływanie na funkcjonowanie serwisu w szczególności poprzez wykorzystanie szkodliwego oprogramowania.
7. Zabronione jest wykorzystywanie platformy Followersy.pl do jakichkolwiek działań niezgodnych z jej przeznaczeniem.
8. Zabronione jest wykorzystywanie treści tekstowych, zdjęć, video i innych zamieszczanych na serwisie elementów bez pisemnej zgody Administratora.
9. Sprzedawca jak i administracja serwisu nie gwarantują trwałych efektów prowadzonej kampanii lub promocji.
10. Klient nie ma prawa ingerować w proces realizacji zamówienia, uniemożliwiając jego poprawną realizację, w szczególności poprzez usuwanie lub blokowanie dostarczonych Produktów lub zmianę statusu prywatności swojego konta na portalach społecznościowych. Klient w ciągu 30 dni kalendarzowych od momentu złożenia ostatniego, poprawnie opłaconego zamówienia w serwisie Followersy.pl nie ma prawa dokonywać zakupów Produktów/Usług marketingu internetowego od innych serwisów niż Followersy.pl. W przypadku zaistnienia wyżej opisanych zdarzeń, Klient traci prawo do reklamacji oraz do praw nabytych z tytułu zakupionych dodatków do Produktów/Usług, a Sprzedawca zostaje zwolniony z obowiązku ukończenia realizacji rozpoczętego zamówienia. Ponadto, Klient w momencie dokonania płatności za złożone zamówienie traci prawo do odstąpienia od zawartej umowy.

 

Składanie zamówienia

 

1. W celu złożenia Zamówienia należy:
a. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, wybrać opcje wybranego Produktu, podaj poprawny link to miejsca realizacji zamówienia a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny).
b. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności, uzupełnić dane i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.
2. Z chwilą otrzymania płatności przez Sprzedawcę zostaje zawarta Umowa między Sprzedawcą a Klientem.
3. Zamówienie zostaje zrealizowane w terminie do 30 dni roboczych nie uwzględniając weekendów i dni ustawowo wolnych od pracy (Podany czas jest czasem przybliżonym i nie może stanowić podstawy do składania przez Klienta reklamacji) na co wpływ mają:
a. metoda płatności (data otrzymania wpłaty),
b. rodzaj zamówienia,
c. ilość złożonych zamówień w czasie złożonego zamówienia przez Klienta,
d. problemy techniczne Sklepu,
e. błędnie wprowadzony link,
f. problemy po stronie osób i podmiotów trzecich,
g. aktualizacji prowadzonych na stronach, których dotyczy wykupiona usługa,
h. dni ustawowo wolnych od pracy oraz weekendów.
4. Sklep nie ma możliwości cofnięcia lub usunięcia pozyskanych dla klienta Produktów/Usług.

 

Opis dodatków do Produktów/Usług

 

1.  Konta z Europy – Konta biorące udział w promocji pochodzą w zdecydowanej większości z krajów europejskich, w tym mogą pochodzić również z Polski.
2. Prawdziwe konta – Konta biorące udział w promocji w zdecydowanej większości posiadają zdjęcie profilowe, nazwę pod zdjęciem profilowym oraz publikowane zdjęcia na profilu bez rozróżnienia kraju pochodzenia.
3. Gwarancja PREMIUM – Klient nabywa gwarancję (ważną przez 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia przez Klienta) jednorazowego uzupełnienia spadku liczby otrzymanych followersów/lajków/komentarzy, jeśli jest to spadek o min. 50% wszystkich otrzymanych followersów/lajków/komentarzy w tym zamówieniu. Klient o chęci skorzystania z wykupionej podczas składania zamówienia gwarancji musi poinformować Sprzedawcę poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie.
4. Stopniowe dodawanie – Zamówienie zostaje podzielone na mniejsze części i jest realizowane w losowych odstępach czasu, które są odpowiednie dla danej platformy i konta Klienta.
5. Realizacja natychmiastowa – Realizacja zamówienia rozpoczyna się do 24 godzin po otrzymaniu płatności za Zamówienie przez Sprzedawcę (nie uwzględniając weekendów i dni ustawowo wolnych od pracy). Podany czas jest czasem przybliżonym i nie może stanowić podstawy do składania przez Klienta reklamacji.
6. Komentarze w języku angielskim – Otrzymane komentarze zawierają słowa wyłącznie w języku angielskim i pochodzą z kont z całego świata. Komentarze mogą również zawierać emotikony.

 

Odstąpienie od Umowy

 

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.
2. Klient, który chce skorzystać z odstąpienia, musi wysłać wiadomość poprzez formularz kontaktowy znajdujący się w zakładce Kontakt z następującymi informacjami: dane kupującego (kontaktowe oraz e-mail), stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na odległość, datę zakupu oraz płatności, informacje o nazwie zakupionej usługi oraz cenę usługi.
3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca rozpoczął wykonywanie usługi za wyraźną zgodą konsumenta (w formie dokonania płatności za Zamówienie), który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia usługi, iż po rozpoczęciu świadczenia usługi przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
4. Konsument traci uprawnienie do odstąpienia od umowy w momencie rozpoczęcia wykonywania usługi przez Sprzedawcę.

 

Reklamacja

 

1. Każdy Klient ma prawo zgłosić reklamację dotyczącą usług oferowanych przez Sklep.
2. Obsługą reklamacji zajmuje się Sprzedawca.
3. Każdą reklamację należy zgłosić poprzez formularz kontaktowy znajdujący się w zakładce Kontakt nadając tytuł „Reklamacja Followersy.pl”.
4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od daty złożenia reklamacji i udzieli odpowiedzi na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
5. Od wyniku reklamacji Klientowi przysługuje prawo do odwołania, które należy przesłać poprzez formularz kontaktowy znajdujący się w zakładce Kontakt w ciągu 7 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację.
6. Sprzedawca ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie odwołania od reklamacji i poinformowanie klienta o jej wyniku.
7. Klient zrzeka się prawa do wszelkich roszczeń wobec serwisu Followersy.pl
8. Klientowi nie przysługuje prawo do reklamacji oraz zwrotu jeżeli dobrowolnie usuwa lub zakłóca działanie Produktów/Usług prowadzonych przez Sprzedawcę lub ogranicza dostęp do konta poprzez zmianę ustawień prywatności
9. Klientowi nie przysługuje prawo do reklamacji oraz zwrotu jeżeli na skutek błędu lub niewiedzy złożył niepoprawne zamówienie bądź nie zastosował się do regulaminu.
10. Pozytywne rozpatrzenie reklamacji wiąże się z częściowym zwrotem kosztów wynikającym z kosztów, które ponosi Sprzedawca w procesie realizacji zamówienia.
11. Kraj pochodzenia oferowanych przez Sprzedawcę Produktów/Usług nie może być podstawą dla reklamacji.

 

Postanowienia końcowe

 

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa kraju właściwego dla siedziby spółki Imperio Progresso LLC (Sharjah Media City (Shams), Al Messaned, Al Bataeh, Szardża, Zjednoczone Emiraty Arabskie).